Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Initia Nova en haar directe medewerkers
Spijkerhofplein 116
6535 ST Nijmegen
www.initia-nova.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Initia Nova

Initia Nova verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Denk hierbij uw werkgever.

Persoonsgegevens

Initia Nova verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen

Doeleinden

Initia Nova verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • beheer van het cliëntenbestand;
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • het bieden van begeleiding op maat;
 • de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of (gedeeltelijke) arbeids(on)geschiktheid;
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Initia Nova hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • de bescherming van haar financiële belangen;
 • de verbetering van haar diensten;
 • beveiliging en het beheer van haar systemen;

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Initia Nova persoonsgegevens uitwisselen. Initia Nova kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld een eventueel stagebedrijf en vrijwilligersorganisaties. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt maar pas na uw uitdrukkelijke toestemming . Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de genoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Initia Nova aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Bijvoorbeeld de auditeur van Blik op Werk. Aan het einde van uw traject zal Initia Nova toestemming hiervoor vragen aan u. Initia Nova zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Initia Nova zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.  In de praktijk zullen uw gegevens na de audit voor Blik op Werk worden verwijderd (jaarlijks in oktober).

Indien u geen toestemming heeft gegeven voor de gegevensoverdracht naar Panteia zullen uw gegevens worden verwijderd na beëindiging van het traject.

Meer info hierover vindt u op deze website.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft Initia Nova passende beveiligingsmaatregelen genomen.  
Al uw gegevens worden op een beveiligde omgeving opgeslagen op een server binnen Europa.

Deze voldoet aan de wet en regelgeving.

Uw rechten

U heeft het recht om Initia Nova een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Tijdens de persoonlijke gesprekken met uw coach kunt u inzage vragen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar de functionaris gegevensverwerking:

Initia Nova
T.a.v mevrouw. A. Goudriaan
Spijkerhofplein 116
6535 ST Nijmegen
anita@initia-nova.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Initia Nova laat dit dan aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.